เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic : "ความรู้สึกเชิงจำนวน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

- เข้าใจ สามารถอธิบายถึงการได้มาของตัวเลข และรู้ค่าของจำนวน 1 – 100
- เข้าใจ และเห็นรูปแบบของการบวก – ลบ อีกทั้งยังเกิดความรู้สึกเชิงจำนวน สามารถหาวิธีการจัดการกับตัวเลขได้ง่ายขึ้น
- นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)

Mind mapping
เป้าหมายคณิตศาสตร์


สาระ
ป.1
เหตุผล / ทำไมต้องทำแบบนี้
จำนวนและการดำเนินการ
จำนวน


การดำเนินการ

จำนวนเต็มบวก (3 หลัก) และศูนย์
- รู้จักสัญลักษณ์แทนจำนวน
(อ่าน  เขียน  จำ)
- รู้ค่าของจำนวน/ค่าประจำหลัก
- เปรียบเทียบค่าของจำนวน
- จำนวนครึ่ง


การบวกจำนวนเต็มบวก (3 หลัก)
- ใช้สื่อจริง
- นับเพิ่ม
- จับกลุ่มให้ได้ (10) (100)
- กระจาย
- ตั้งบวก

การลบจำนวนเต็มบวก (3 หลัก)
- ใช้สื่อจริง
- นับลด
- แยกกลุ่มให้ได้ (10) (100)
- กระจาย
- ตั้งลบ

การคูณจำนวนเต็มบวก
- ใช้สื่อจริง
- นับเพิ่มครั้งละเท่าๆ กัน (1  2  5  10  100  1,000)


การหารจำนวนเต็มบวก
- ใช้สื่อจริง
- แบ่งออกเท่าๆ กัน- เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเชิงจำนวน
- มองเห็น  เข้าใจ  รูปแบบ
- ง่ายต่อการจัดการกับตัวเลข
การวัดเครื่องมือวัดและหน่วยวัดความยาว  น้ำหนัก  ปริมาตร/ความจุ
- ใช้สื่อจริง
- เลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับการวัดสิ่งต่างๆ ได้
- รู้จักหน่วยวัดแบบมาตรฐาน (ซม.  ม.  ขีด  กก.  ล.) และไม่มาตรฐาน (คืบ  วา  ศอก  ก้าว)
- เปรียบเทียบจำนวนในหน่วยเดียวกันได้

นาฬิกา / เวลา
- ใช้สื่อจริง
- บอกช่วงเวลาและกิจกรรมที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาได้ (เช้า  สาย  เที่ยง  บ่าย  เย็น  ค่ำ/กลางคืน)
- บอกเวลาเป็นชั่วโมง  และอ่านเขียนเวลาโดยใช้จุดได้  ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย

ปฏิทิน
- ใช้สื่อจริง
- บอกวันและเดือนได้
- เมื่อวานซืน  เมื่อวาน  วันนี้  พรุ่งนี้  วันมะรืน

เงิน
- ใช้สื่อจริง
- รู้จักเงินไทยทั้งหมด  ทั้งเหรียญและธนบัตร
- เพื่อการสร้างความเข้าใจอย่างมีระบบ
เรขาคณิต
- ใช้สื่อจริง + ภาพ
- เรขาคณิตแบบปิดและแบบเปิด
- รู้จักจุด  เส้นตรง  ส่วนของเส้นตรง  เส้นขนาน
- มุมฉาก  มุมแหลม  มุมป้าน  มุมตรง  มุมกลับ
- บอกชนิดของเรขาคณิต 2 มิติ ได้
- บอกชนิดของเรขาคณิต 3 มิติ  ทรงกลม  ทรงกระบอก  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ได้
- จำแนกรูปเรขาคณิต 2 มิติ  และ  3 มิติ ได้
- บอกรูปเรขาคณิตต่างๆ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้
- เขียนแบบรูปจากรูปเรขาคณิต 2 มิติ ได้
- เพื่อให้มองเห็นส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของรูปร่างและรูปทรง

พีชคณิต

สี
- ใช้สื่อจริง + ภาพ
- บอกความสัมพันธ์ของสีได้

ขนาด
- ใช้สื่อจริง + ภาพ
- บอกความสัมพันธ์ของขนาดได้

รูปร่าง
- ใช้สื่อจริง + ภาพ
- บอกความสัมพันธ์ของรูปร่างได้
จำนวน
- ใช้สื่อจริง + ภาพ
- บอกความสัมพันธ์ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงครั้งละ ( 1) (2)  (5) (10) (100)
- ความสัมพันธ์ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงครั้งละเท่าๆ กัน

โจทย์ปัญหา
- ใช้สัญลักษณ์
- โจทย์ปัญหาใกล้ตัวและจำนวนเต็มไม่เกิน 3 หลัก (ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องเงิน  การวัดความยาว  ชั่ง  ตวง/ปริมาตร/ความจุ  เวลา)
- เพื่อให้มองเห็นแบบรูปที่สัมพันธ์กัน
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

- อ่านและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้
- สามารถจัดการและนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

ปฏิทินการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประจำ Quarter 2  ปีการศึกษา 1 / 2557

สัปดาห์
สาระ/เนื้อหา
จำนวน
ชั่วโมงเรียน
1 2
จำนวนและการดำเนินการ
จำนวน
  - ค่าประจำหลัก
  - การกระจายตัวเลข
10
3 – 4
จำนวนและการดำเนินการ, ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
การดำเนินการ
  - การบวก – ลบโดยการกระจายหาคู่สิบ จำนวน  2 หลัก
  - แก้โจทย์ปัญหา และหาเหตุผล
10
5 – 6
การวัด, จำนวนและการดำเนินการ
การวัด, การชั่ง
  - วัดสิ่งใกล้ตัวด้วยหน่วยไม่มาตรฐาน (คืบ, วา, ศอก)
  - วัดด้วยหน่วยมาตรฐาน (ซม., นิ้ว)
  - ชั่งสิ่งใกล้ตัวด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (ขีด, กก.)
  - เปรียบเทียบข้อมูลจำนวนในหน่วยเดียวกัน
  - รู้จักหน่วยมาตรฐาน (ซม., นิ้ว, เมตร, กก., ขีด)
จำนวนและการดำเนินการ (เชื่อมโยงข้อมูลมาจากการวัด)
  - การบวก – ลบโดยการกระจายหาคู่สิบ จำนวน  2 หลัก
  - แก้โจทย์ปัญหา และหาเหตุผล
10
7 – 8
การวัด, จำนวนและการดำเนินการ
เวลา/นาฬิกา
  - บอกช่วงเวลา (เช้า สาย เที่ยว บ่าย เย็น ค่ำ กลางคืน)
  - บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาเป็นชั่วโมง
จำนวนและการดำเนินการ (เชื่อมโยงข้อมูลจากการอ่านหน้าปัดนาฬิกา)
  - การบวก – ลบโดยการกระจายหาคู่สิบ จำนวน  2 หลัก
  - แก้โจทย์ปัญหา และหาเหตุผล
10
9
การวัด, จำนวนและการดำเนินการ
ปฏิทิน
  - บอกวันและเดือน
  - บอกเมื่อวานซืน เมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้ วันมะรืน
  - อ่านวันและเดือนบนปฏิทิน 
จำนวนและการดำเนินการ (เชื่อมโยงข้อมูลมาจากการอ่านปฏิทิน)
  - การบวก – ลบโดยการกระจายหาคู่สิบ จำนวน  2 หลัก
  - แก้โจทย์ปัญหา และหาเหตุผล
5
10
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
  สรุปองค์ความรู้
5