เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic : "ความรู้สึกเชิงจำนวน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

- เข้าใจ สามารถอธิบายถึงการได้มาของตัวเลข และรู้ค่าของจำนวน 1 – 100
- เข้าใจ และเห็นรูปแบบของการบวก – ลบ อีกทั้งยังเกิดความรู้สึกเชิงจำนวน สามารถหาวิธีการจัดการกับตัวเลขได้ง่ายขึ้น
- นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม

week10


บันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 10
                สัปดาห์นี้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quretr2 โดยการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน หลังจากนั้นให้สรุปเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้ผ่านชิ้นงานของแต่ละคนในรูปแบบที่ตนเองชอบ อีกทั้งสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม และสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Quarter หน้าค่ะ
                 พี่ๆ สามารถถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านชิ้นงานได้ทุกคนค่ะ ยอดเยี่ยมมากค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น