เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic : "ความรู้สึกเชิงจำนวน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

- เข้าใจ สามารถอธิบายถึงการได้มาของตัวเลข และรู้ค่าของจำนวน 1 – 100
- เข้าใจ และเห็นรูปแบบของการบวก – ลบ อีกทั้งยังเกิดความรู้สึกเชิงจำนวน สามารถหาวิธีการจัดการกับตัวเลขได้ง่ายขึ้น
- นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม

week2

บันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 2 


กิจกรรมการเรียนรู้
          จากการที่ได้เล่นกันสื่อ / อุปกรณ์จริงในสัปดาห์ที่แล้ว  ในสัปดาห์นี้จึงเลื่อนระดับความยากขึ้นโดยการให้วาดภาพประกอบกับตัวเลขแทนจำนวน เช่น

หลักร้อย
หลักสิบ
หลักหน่วย

¨   ¨  ¨¨  ¨

¨  ¨
¨  ¨
300
20
4
324
ซึ่งทุกคนสามารถมองเห็นภาพ และใส่ค่าตามหลักได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ  นอกจากนี้เพื่อเป็นการทบทวนและเสริมแรงคนที่ทำงานเสร็จเร็วคุณครูจึงให้ช่วยแนะนำเพื่อนๆ ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจ และทุกคนสามารถทำได้ดีมากๆ ค่ะ

บรรยากาศในชั้นเรียน
         บรรยากาศในชั้นเรียนยังเต็มไปด้วยความสนใจ ความกระตือรือร้น การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และพี่ๆ ป.1 ทำงานเสร็จทันตามเวลาที่กำหนดให้ทุกคนเยี่ยมมากๆ ค่ะ ส่วนพี่แก้มก็เข้าเรียนและทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ทุกครั้งเยี่ยมมากค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น