เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic : "ความรู้สึกเชิงจำนวน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

- เข้าใจ สามารถอธิบายถึงการได้มาของตัวเลข และรู้ค่าของจำนวน 1 – 100
- เข้าใจ และเห็นรูปแบบของการบวก – ลบ อีกทั้งยังเกิดความรู้สึกเชิงจำนวน สามารถหาวิธีการจัดการกับตัวเลขได้ง่ายขึ้น
- นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม

week4


บันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 4
กิจกรรมการเรียนรู้
          สัปดาห์นี้เรียนรู้เกี่ยวกับการบวกเลขสองหลัก โดยการกระจายและเริ่มจากง่ายไปหายาก เช่น
ผลรวมของหลักหน่วยไม่เกิน 10
      25       +      14     =     39
20      5          10       4

      30         +      9        =      39

ผลรวมของหลักหน่วยเกิน 10
      52       +      19     =     71
50      2          10       9

      60         +      11        =      71

พี่ๆ ป.1 ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนกระบวนการคิดของตนเอง จากการแลกเปลี่ยนนี้สังเกตได้ว่าหลายคนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  และเห็นความพัฒนาของพี่ๆ หลายคนเริ่มเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งครูสังเกตได้ว่าพี่ๆ มีการสื่อสารที่ดีขึ้น จากการให้เหตุผลของกระบวนการคิดของตนเอง การแนะนำเพื่อนๆ เยี่ยมค่ะ
         และในสัปดาห์นี้คุณครูลองสอดแทรกการลบไปด้วยแต่มีแค่ส่วนน้อยที่สามารถคิดตามได้อีกที่เหลือยังไม่เข้าใจอาจเป็นเพราะจำนวนที่มากและสับสนกับการกระจายค่าประจำหลัก แต่คุณครูก็ไม่ได้รีบเร่ง ลองท้ายทายโจทย์ที่ยากเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้อีกทั้งเป็นการวัดความรู้ / เห็นพื้นฐานการเรียนรู้ของแต่ละคนว่าควรพัฒนาเรื่องใดกับใครบ้างค่ะ
 
บรรยากาศในชั้นเรียน
         พี่ๆ ป.1 มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้  ในสัปดาห์เห็นความตั้งใจของพี่ๆ มากขึ้นอาจเป็นเพราะพี่ๆ ป.1 เริ่มปรับตัวเองได้มีความรับผิดชอบมากขึ้นอีกทั้งทำงานได้เรียบร้อยยิ่งกว่าเดิมเยี่ยมมากค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น