เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic : "ความรู้สึกเชิงจำนวน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

- เข้าใจ สามารถอธิบายถึงการได้มาของตัวเลข และรู้ค่าของจำนวน 1 – 100
- เข้าใจ และเห็นรูปแบบของการบวก – ลบ อีกทั้งยังเกิดความรู้สึกเชิงจำนวน สามารถหาวิธีการจัดการกับตัวเลขได้ง่ายขึ้น
- นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม

week3


บันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 3
กิจกรรมการเรียนรู้
          เมื่อพี่ๆ ป.1 เข้าใจเกี่ยวกับค่าประจำหลักแล้ว สัปดาห์นี้เริ่มเกี่ยวกับการบวกที่มีตัวตั้งเป็นสองหลักและตัวบวกหนึ่งหลัก โดยเริ่มจากโจทย์ที่ง่ายไปหายาก เช่น 13 + 4 =  ?,  45 +  7 = ? วันจันทร์เป็นวันแรกของการเรียนรู้เรื่องการบวกที่มีตัวตั้งเป็นสองหลักพี่ๆ หลายคนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการบวกแบบกระจายคุณครูต้องคอยกระตุ้นด้วยคำถามบ่อยๆ หลังจากนั้นวันอังคาร – วันพุธ พี่ๆ หลายคนเข้าใจ และมองเห็นรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ในวันต่อมาคุณครูจึงเสริมให้อีกในรูปแบบอื่นๆ หลังจากนั้นให้พี่ๆ เลือกใช้ในวิธีที่ตัวเองถนัดที่สุดพี่ๆ ก็สามารถทำงานที่แสดงถึงความเข้าใจของแต่ละคนได้ดียอดเยี่ยมมากๆ ค่ะ ....
          เพื่อให้การเรียนรู้ไปแนวทางเดียวกันทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนในสัปดาห์นี้คุณครูได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองเกี่ยวกับกระบวนการคณิตศาสตร์ของทางโรงเรียน และผู้ปกครองให้ความสนใจดีมาค่ะ


 

 

 

 

 
บรรยากาศในชั้นเรียน
         พี่ๆ ป.1 มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้  ทุกคนให้ความสนใจและอยากนำเสนอ แลกเปลี่ยนวิธีการคิดของตนเองอย่างเต็มที่  คุณครูจึงเปิดโอกาสให้พี่ๆ ได้นำเสนอวิธีการคิดของแต่ละคนให้เพื่อนๆ ดู ทุกคนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและสนุกสนานกับการได้คิด ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ บรรยากาศในชั้นเรียนเลยเต็มไปด้วยองค์ความรู้ที่หลากหลายค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น