เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic : "ความรู้สึกเชิงจำนวน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

- เข้าใจ สามารถอธิบายถึงการได้มาของตัวเลข และรู้ค่าของจำนวน 1 – 100
- เข้าใจ และเห็นรูปแบบของการบวก – ลบ อีกทั้งยังเกิดความรู้สึกเชิงจำนวน สามารถหาวิธีการจัดการกับตัวเลขได้ง่ายขึ้น
- นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม

Assessment


     แนวการวัดและการประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์                                       
 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา (LAMPLAIMAT PATTANA SCHOOL)   
แนวทางการวัดและการประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีขั้นตอนดังนี้
1.             ศึกษาหลักสูตร มาตรฐาน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละชั้น ศึกษาว่าน้ำหนักของแต่ละสาระว่ามีมากน้อยเพียงใด จากนั้นลำดับเนื้อหาที่จะสอน                                                       
2.             กำหนดสิ่งที่ต้องการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  ความเข้าใจในเนื้อหา  ด้านการคิดและด้านความพยายาม
3.             กำหนดองค์ประกอบในการให้คะแนนในแต่ละด้านที่ต้องการประเมิน  ซึ่งจะนำมาสู่การตัดสินผลการเรียน (เกรด) แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
1)  ประเมินความเข้าใจและทักษะด้านคณิตศาสตร์                                                                                                                                                - กำหนดคะแนนจากการประเมินความเข้าใจจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน ได้แก่ การ
               แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร และการเชื่อมโยง จากการเรียนในแต่ละสาระ
              น้ำหนักในการให้คะแนน
40% เครื่องมือที่ใช้ในการ ประเมินคือ แบบประเมินโดยใช้
              เกณฑ์
Rubrics
             - กำหนดการให้คะแนนจากการประเมินการคิดของนักเรียน น้ำหนักในการให้คะแนน     
               10% เครื่องมือที่ใช้ในการ ประเมินคือ แบบประเมินโดยใช้เกณฑ์ Rubrics                    
2)  ประเมินด้านเนื้อหาสาระ
                - กำหนดคะแนนจากการประเมินเนื้อหาสาระ จากชิ้นงาน และสมุด ซึ่งมีน้ำหนักการให้
                คะแนนประมาณ
30%เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือชุดประเมินความรู้ทาง 
                คณิตศาสตร์    
3)  ประเมินความพยายาม                                                                                                                                                - กำหนดคะแนนจากความพยายาม น้ำหนักในการให้คะแนน ประมาณ 20% เครื่องมือที่ใช้                 ในการ  ประเมินคือ แบบประเมินโดยใช้เกณฑ์ Rubrics                                                                                                                                                                                                 
เกณฑ์การประเมิน (Rubrics)
1. ด้านความรู้
ด้าน
ระดับคุณภาพ
1
2
3
4
แก่นของเรื่อง
- ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้
- ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้
- แสดงออกว่าเข้าใจในประเด็นที่หลากหลาย เช่น การอธิบาย การให้เหตุผลประกอบ
- ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้
- แสดงออกว่าเข้าใจในประเด็นที่หลากหลาย เช่น การอธิบาย การให้เหตุผลประกอบ
- แสดงออกถึงวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายผ่านชิ้นงานที่หลากหลายและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
- ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้
- แสดงออกว่าเข้าใจในประเด็นที่หลากหลาย เช่น การอธิบาย การให้เหตุผลประกอบ
- แสดงออกถึงวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายผ่านชิ้นงานที่หลากหลายและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
- เข้าใจและอธิบายเป้าหมายหลักของเรื่องที่เรียนรู้และเชื่อมโยงมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต


2. ด้านทักษะ
ทักษะ
ระดับ
1
2
3
4
ทักษะชีวิต
- เป้าหมาย
- การสร้างทางเลือก/การเลือก
- วางแผน
- รับผิดรับชอบ
- ยืดหยุ่น
- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- กล้ารับผิดรับชอบต่อการเรียนรู้และงานที่ทำ
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- กล้ารับผิดรับชอบต่อการเรียนรู้และงานที่ทำ
- มีความยืดหยุ่นต่อการเรียนรู้ ต่อการทำงานเพื่อให้ได้เครื่องมือในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
- การรับสาร
- การส่งสาร
- มีเป้าหมายในการส่งสารและเลือกรับสารภายใต้บริบทที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีเป้าหมายในการส่งสารและเลือกรับสารภายใต้บริบทที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมาย ทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
- มีเป้าหมายในการส่งสารและเลือกรับสารภายใต้บริบทที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมาย ทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
- เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่าทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ฟัง สิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปใช้
- มีเป้าหมายในการส่งสารและเลือกรับสารภายใต้บริบทที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมาย ทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
- เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่าทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ฟัง สิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปใช้
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะ
ระดับ
1
2
3
4
ทักษะการจัดการข้อมูล
- การรวบรวมข้อมูล
- การนำไปใช้
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- จำแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- จำแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
- มีการจัดลำดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- จำแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
- มีการจัดลำดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- มีการจัดกลุ่มความรู้ข่าวสาร ที่ได้จากการสืบค้น จำแนกเป็นประเด็นความรู้เดิมกับประเด็นที่เป็นความรู้ใหม่ หรือนำเสนอประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้อย่างสอดคล้องน่าเชื่อถือ
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- จำแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
- มีการจัดลำดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- มีการจัดกลุ่มความรู้ข่าวสาร ที่ได้จากการสืบค้น จำแนกเป็นประเด็นความรู้เดิมกับประเด็นที่เป็นความรู้ใหม่ หรือนำเสนอประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้อย่างสอดคล้องน่าเชื่อถือ
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้

ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- การทำงานเป็นทีม
- สัมพันธภาพ
- เรียนรู้ร่วมกัน

- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
- เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลก
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
- เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
ทักษะ
ระดับคุณภาพ
1
2
3
4ทัศน์ใหม่ๆของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
- เป็นผู้นำ ผู้ตามในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ยอมรับความคิดและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หาแนวทางแก้ไขและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทำงานสร้างสรรค์
- นวัตกรรมสร้างสรรค์
- นำไปใช้สร้างสรรค์

- คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข รวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้
- คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข รวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้
- คิดว่างแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีขั้นตอน
- คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข รวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้
- คิดว่างแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีขั้นตอน
- ใช้ความคิดใหม่ๆวิธีการใหม่ๆในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน เพื่อแกปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข รวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้
- คิดว่างแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีขั้นตอน
- ใช้ความคิดใหม่ๆวิธีการใหม่ๆในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน เพื่อแกปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประยุกต์การนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้และกาคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ๆ ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ด้านคุณลักษณะ
ทักษะ
ระดับคุณภาพ
1
2
3
4
ความพยายาม
- เป้าหมาย
- ลงมือทำ
- ปรับปรุง พัฒนา
- มีเป้าหมายในการทำงาน
- ลงมือปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้แก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้และงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีเป้าหมายในการทำงาน
- ลงมือปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้แก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้และงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีเป้าหมายในการทำงาน
- ลงมือปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้แก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้และงานที่ได้รับมอบหมาย
- ปรับปรุงพัฒนางาน เมื่อเกิดปัญหาแล้วแนวทางในการแก้ไขและพัฒนา
- มีเป้าหมายในการทำงาน
- ลงมือปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้แก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้และงานที่ได้รับมอบหมาย
- ปรับปรุงพัฒนางาน เมื่อเกิดปัญหาแล้วแนวทางในการแก้ไขและพัฒนา
- อดทนและสามารถทำงานที่สนใจ และงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
รู้เคารพ
แสดงออกถึงความสนใจต่อกิจกรรม หรือบุคคลและสิ่งต่างๆ
แสดงออกถึงการฟังอย่างตั้งใจและมีเป้าหมาย
แสดงออกถึงการยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง ของสังคม
แสดงออกถึงการเห็นคุณค่าของสิ่งที่ดีงาม สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
การปรับตัว
- รู้จักตนเอง
- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองและผู้อื่น
- เคารพยอมรับความแตกต่างที่หลากหลาย
- เข้าใจและรู้จักตนเอง
- เข้าใจและรู้จักตนเอง
- เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น
- เข้าใจและรู้จักตนเอง
- เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสังคมและอยู่ร่วมได้
- เข้าใจและรู้จักตนเอง
- เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสังคมและอยู่ร่วมได้
- อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น